EXPERTISE Contractenrecht

Alles geregeld volgens het contractenrecht

Alles geregeld: vanaf de onderhandeling tot en met het nakomen van het contract. De allround juristen van RIDE helpen jouw bedrijf.

achtergrond-header-1
Contractenrecht RIDE
bolletjes-orangje

RIDE.NL

Contractenrecht

Het contractenrecht omvat onder andere de regels voor het tot stand komen van overeenkomsten, de geldigheid en interpretatie van contracten, de verplichtingen van partijen bij het uitvoeren van contracten, de mogelijkheid voor partijen om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen, en de gevolgen van niet-nakoming of schending van contractuele verplichtingen. 

Verschillende soorten overeenkomsten 

Het contractenrecht is van toepassing op allerlei soorten overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, leningsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. 

Een overeenkomst wordt gesloten wanneer twee of meer partijen afspraken maken over wat zij over en weer van elkaar verwachten. Dit kan bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst zijn, waarbij de ene partij iets verkoopt aan de andere partij. Het kan ook een arbeidsovereenkomst zijn, waarbij een werknemer wordt ingehuurd om werk te verrichten voor een werkgever. Ook binnen ondernemingen wordt er veel gebruik gemaakt van verschillende soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomst. 

De juristen van RIDE hebben ruime ervaring in het checken & opstellen van contracten, maar ook kunnen wij de onderhandelingen voor jou doen. En als het moet procederen wij om jouw klant of leverancier zijn verplichting te laten nakomen.

Rechtsgeldigheid van de overeenkomst 

Een belangrijk deel van het contractenrecht is de vraag of een overeenkomst rechtsgeldig is. Om rechtsgeldig te zijn, moet een overeenkomst aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet er sprake zijn van: 

 • Voldoende bepaalbaar aanbod: het aanbod moet alle belangrijke punten bevatten die noodzakelijk zijn om een overeenkomst te laten ontstaan;  
 • wilsovereenstemming tussen partijen: beide partijen moeten het eens zijn over de inhoud van de overeenkomst zonder dat er sprake is van wilsgebreken, zoals bedrog of misbruik van omstandigheden; 
 • mondeling of schriftelijk aangaan van de overeenkomst: ook mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig! 

  Het ontbinden van een overeenkomst 

  Ook het ontbinden van een overeenkomst is een belangrijk onderdeel van het contractenrecht. De mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden is belangrijk als één van de partijen de afspraken niet nakomt. De overeenkomst kan dan ontbonden worden en er ontstaat recht op schadevergoeding. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het niet altijd mogelijk is om een overeenkomst te ontbinden. Soms is er bijvoorbeeld sprake van overmacht bij de andere partij, waardoor een partij niet in staat is om de afspraken na te komen. 

  Rechten en plichten

  Door een overeenkomst hebben partijen verschillende rechten en plichten naar elkaar toe. Dit is een wezenlijk onderdeel van het contractenrecht. Zo hebben partijen recht op nakoming van de afspraken die zijn gemaakt. Ook regelt het contractenrecht dat partijen afspraken kunnen maken over boetes en sancties bij het niet nakomen van de overeenkomst. 

  Belang van het contractenrecht binnen een onderneming 

  Het contractenrecht is van groot belang voor een onderneming, omdat het helpt bij het creëren van duidelijke en afdwingbare afspraken tussen de onderneming en andere partijen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op klanten, leveranciers, aannemers, werknemers en andere zakenpartners. 

  Een onderneming heeft dagelijks te maken met talloze overeenkomsten en contracten, zoals koopovereenkomsten, overeenkomsten met leveranciers van producten of diensten, arbeidsovereenkomsten met werknemers enzovoort. Het contractenrecht biedt de regels en principes die van toepassing zijn op deze overeenkomsten en helpt bij het opstellen van duidelijke en rechtsgeldige afspraken. 

  Door het contractenrecht goed toe te passen, kan een onderneming potentiële conflicten voorkomen of oplossen. Bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken over de leveringstermijnen of betalingsvoorwaarden, of door het opnemen van clausules in contracten die beschermen tegen risico’s zoals vertragingen, productfouten of geschillen. 

  Een goede kennis van het contractenrecht kan dus bijdragen aan het verminderen van juridische risico’s voor een onderneming en kan bijdragen aan een betere en efficiëntere samenwerking met verschillende partijen. 

  De legal counsels van RIDE nemen de tijd om goed naar jouw wensen te luisteren. Wat heeft jouw onderneming nodig, waar liggen de kansen en waar liggen de risico’s? RIDE is er voor jou om een gezonde onderneming neer te zetten waarbij alles goed is geregeld. Kom bij ons lang op kantoor, bel of ons mail ons. Met onze expertise denken we graag met je mee. Laat ons je helpen!

  Scroll naar boven