NIEUWS & MEER

Corona update: de NOW staat klaar!

Corona Update: NOW regeling staat klaar!

bolletjes-orangje
achtergrond-header-1

NOW regeling staat klaar! Loket opent hoogstwaarschijnlijk op 6 april a.s.

Vandaag heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een korte toelichting gegeven op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over de aaneengesloten periode van 3 maanden. De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020, waarbij maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed. De aanvraagperiode loopt dan ook tot en met 31 mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt door de Kamer nadrukkelijk opengehouden.

Uitgangspunt is dat de omzetdaling het gevolg is van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen, zoals het verplicht sluiten van horecagelegenheden en verbod op samenkomst. Als werkgever hoef je niet aan te tonen in welke mate deze omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%.

De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkenden met een zogenoemd fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de regeling, maar (niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde) DGA’s dus niet.

De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een oproepcontract of flexibel contract, voor zover zij deze werknemer in dienst houden en deze werknemer loon ontvangt gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.

Voorwaarden voor deelname regeling
A) Er is een inspanningsverplichting voor de werkgever om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom (door bijvoorbeeld het niet verlengen van een contract) betekent ook minder subsidie.
B) In de periode 18 maart t/m 31 mei 2020 mag de werkgever geen aanvraag doen bij het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. De mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten met werknemers is er dus wel (!).

Berekening van de tegemoetkoming

Omzetdaling wordt vergeleken met 1 jaaromzet 2019
De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.
De omzetdaling wordt berekend op concernniveau, dus binnen de groep van vennootschappen onder gezamenlijke leiding en dus niet per vennootschap.
Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij scholen en culturele instellingen, worden gelijkgesteld met omzet.
Er wordt geen uitzondering gemaakt voor groeiende bedrijven (die dus in 2019 een (veel) lagere omzet hadden) of voor seizoenspatronen.

Loonsom wordt per werknemer tot max € 9.538,- vergoed
Voor de loonsom wordt uitgegaan van de maand januari zoals die bij het UWV geregistreerd staat. Naast de loonkosten worden ook aanvullende lasten en kosten, zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw vakantietoeslag, gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraag is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. De loonsom bestaat dus uit de loonkosten plus 30%. Loonkosten boven € 9.538,- komen niet voor subsidie in aanmerking.

Samengevat: wat dien je aan te leveren?

1. Bedrijfsnaam en loonheffingennummer.
Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingsnummers. Indien je voor de gehele loonsom in aanmerking wilt komen voor subsidie, dan dien je meerdere aanvragen in, namelijk per loonheffingennummer. De verwachte omzetdaling dient wel te worden opgegeven voor de gehele onderneming (op concernniveau); je vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

2. De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
Bedrijven die pas later de negatieve gevolgen ondervinden, kunnen ervoor kiezen deze referteperiode één of twee maanden later van start te laten gaan. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020. Het UWV gebruikt hiervoor de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten.

3. Je dient de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode aan te geven en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.

4. Op basis daarvan bereken je het omzetverlies in procenten. Dat percentage dient op het aanvraagformulier ingevuld te worden.

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling vindt plaats in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Wat kan RIDE voor jou betekenen?
De Legal Business Partners van RIDE willen je graag helpen met het indienen van de aanvraag of de gehele aanvraag voor jou uit handen nemen als je dat liever hebt. Het loket wordt pas volgende week opengesteld, maar we kunnen ons nu al voorbereiden op deze aanvraag door de omzetdaling in kaart te brengen. Daarvoor hebben we de totale omzet van 2019 nodig en de verwachte omzet over de maanden maart, april en mei 2020. Indien de omzetdaling pas op een later moment zichtbaar is geworden binnen de onderneming, dan kunnen we de referteperiode één of twee maanden later starten en hebben we ook de gegevens nodig van deze opvolgende maanden. De Legal Business Partners van RIDE helpen je hier natuurlijk graag bij!

Ook staan wij je graag bij met andere vragen omtrent de Corona-maatregelen en de gevolgen voor jouw bedrijf. In beide gevallen kun je contact met ons opnemen via https://ride.nl/contact/

Onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze periodieke nieuwsbrief.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bedrijfsjurist abonnement all-in fee

RIDE gaat over jou, als ondernemer. Jouw RIDE, waar de juristen van RIDE mee instappen om je onderneming te ontzorgen van juridische zaken.

+31 (0)85 130 82 32
info@ride.nl

Scroll naar boven