RIDE B.V.

Onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld zoals RIDE wil communiceren: duidelijk en zichtbaar simpel. Moeilijke juridische termen proberen we dan ook zoveel als mogelijk te vermijden.

bolletjes-orangje

1. Algemeen en Toepasselijkheid

1.1. RIDE B.V. (hierna te noemen: RIDE) heeft als doel om haar cliënten op juridisch vlak bij te staan.

1.2. Dit zijn algemene voorwaarden. Dat betekent dat dit de spelregels zijn waaraan jij als gewaardeerde klant en opdrachtgever en wij, RIDE, als opdrachtnemer zijn gebonden. Deze spelregels zijn van toepassing op al onze voorstellen en offertes, alle opdrachten die aan ons worden verstrekt en alle eventuele vervolgopdrachten of gewijzigde opdrachten. Ook in het geval wij iemand anders moeten inschakelen, bijvoorbeeld een ZZP-er, of als een werknemer van RIDE de opdracht uitvoert, zijn deze spelregels van toepassing. Wij accepteren geen andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden.

1.3. Mocht er een bepaling in deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden wel van kracht.

1.4. Bij drukte, maar ook in alle andere gevallen, zijn wij vrij om de verleende opdrachten (onder onze verantwoording) door andere opdrachtnemers te laten uitvoeren waarbij wij ook derden kunnen inschakelen. Natuurlijk vindt hier aan voorafgaand een strenge selectie plaats en nemen wij onze taak als zijnde een goede opdrachtnemer in acht.

1.5. Alle opdrachten gegeven door jou worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RIDE. Dat geldt ook indien het jouw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht voor een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Wij spreken dan ook af dat de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.

1.6. Wij weten waar we goed in zijn! Daarom voert RIDE uitsluitend opdrachten uit die betrekking hebben op het Nederlandse Civielrecht. Wij wagen ons niet op het gebied van: bestuursrecht, strafrecht, personen- en familierecht, fiscaal recht. Daarnaast kunnen wij uitsluitend bodemprocedures bij de sector kanton van de Rechtbank voeren. Andere procedures, inclusief voorlopige voorzieningen, voeren wij niet.

2. Overeenkomst

2.1. Tenzij we andere afspraken op papier zetten samen, gaan we de eerste overeenkomst aan voor een bepaalde tijd van 6 maanden. Uiterlijk een maand voor het einde van deze periode gaan we in gesprek over onze samenwerking. Als we in overleg besluiten om onze samenwerking voort te zetten, dan wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst is natuurlijk op te zeggen. Daarbij dien je wel rekening te houden met een opzegtermijn van 3 maanden.

2.2. RIDE heeft ieder half jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, de mogelijkheid om de overeengekomen prijs aan te passen. Natuurlijk gaan we hierover met jou in overleg.

3. Vergoeding en betaling

3.1. Als het goed is hebben wij vooraf een vaste prijs afgesproken voor de opdracht(en) die RIDE gaat uitvoeren. Alle prijzen zijn altijd exclusief BTW en onze betalingstermijn is 14 dagen waarbij het niet mogelijk is om onze factuur te verrekenen.

3.2. Als de opdracht is uitgevoerd, dan stuurt RIDE jou een rekening. Soms, bijvoorbeeld in een faillissementssituatie of bij betalingsproblemen, zullen we vooraf een rekening sturen die betaald moet zijn voordat we aan de opdracht beginnen. Dit spreken we altijd vooraf met jou af.

3.3. Betaal je niet? Na een herinnering van de nog openstaande rekening volgt een aanmaning. Betaal je dan nog steeds niet? Dan brengt RIDE jou ook incassokosten in rekening. Deze incassokosten zijn 15% van het bedrag van de rekening, maar minimaal € 75,-.

3.4. Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met onze rekening. Dat moet je dan wel op tijd bij RIDE melden, namelijk binnen 30 dagen na de datum die op de rekening staat. Doe je dat niet, dan staat het bedrag van de rekening vast en verlies je jouw rechten om tegen de rekening te protesteren. En moet je dus die rekening gewoon betalen.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Helaas kan dat bij RIDE ook gebeuren. We hebben gelukkig wel een hele goede aansprakelijkheidsverzekering! Dus mocht RIDE aansprakelijk zijn voor iets dat er niet goed is gegaan: dan is de aansprakelijkheid van RIDE beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Dat bedrag wordt dan ook nog vermeerderd met het eigen risico dat RIDE kwijt is.

4.2. Is er geen dekking door de verzekering? Dan is de aansprakelijkheid van RIDE beperkt tot het bedrag van de rekening, met als maximum € 2.500,-. Maken we de fouten met opzet of is RIDE bewust roekeloos? Dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid niet.

4.3. RIDE is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

4.4. Schakelen wij iemand buiten RIDE in om een opdracht uit te voeren? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts-)persoon worden gemaakt. Deze (rechts-)personen willen wellicht hun aansprakelijkheid beperken. Daarom spreken we af dat indien je RIDE een opdracht verstrekt, je ons de bevoegdheid geeft die aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

4.5. Jij vrijwaart RIDE voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

4.6. Als er volgens jou sprake is van een fout van RIDE, dan heb je een jaar de tijd om deze aanspraak bij de rechter aanhangig te maken. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat de feiten waarop je de aanspraak baseert bij jou bekend waren of redelijkerwijs bij jou bekend konden zijn geweest. Dit is onverminderd hetgeen wat is bepaald in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Vertrouwelijkheid / Privacy

5.1. De informatie die jij aan RIDE verstrekt wordt door RIDE, het personeel van RIDE en andere voor RIDE werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Wij conformeren ons daarbij aan de geldende privacywetgeving en ons privacy statement. Het privacy statement van RIDE vind je op onze website.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Het eigendom van de door RIDE opgestelde adviezen, contracten en andere producten behoren altijd toe aan RIDE. Het is dan ook niet toegestaan om deze door ons opgestelde adviezen, contracten en andere producten, al dan niet met behulp van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7. Toepasselijk recht

7.1. Op de overeenkomst tussen jou en RIDE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2. Hebben wij ruzie gekregen? Komen we er echt niet uit? Dan is de rechter in Breda degene die dan een oordeel moet geven. En dat doet de rechter met het Nederlandse recht (is wel zo makkelijk).

 

Dit waren ze; onze algemene voorwaarden! RIDE heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Mochten we in de toekomst iets veranderen aan de inhoud van onze voorwaarden, dan vind je dat terug op onze website. Die nieuwe voorwaarden gelden vanaf de datum dat ze op de website gepubliceerd zijn.

Breda, 25 juni 2020

RIDE B.V.

Scroll naar boven